Hostýnská 2100/2, 108 00 PRAHA 10 tel.: 274770046, 274771035 fax:274772957 email:skola@hostynska.cz

 


Aktuálně | Vstup do Škola Online | E-mail | Charakteristika školy


Přes prázdniny probíhá rekonstrukce webu.
Na podzim (říjen 2017) se můžete těšit na zbrusu nové stránky. 

 

Organizace a termíny školního roku 2017/2018

 

Školní rok začíná v pondělí 4. září 2017, na prvňáčky se těšíme v 8:30 před školou. Rozdělení do prvních tříd bude zveřejněno v průběhu srpna 2017 zde... (odkaz bude funkční v průběhu srpna)

 

Od září 2017 je změna plateb za zájmové vzdělávání:
školní družina 400 Kč/měsíc, školní klub 200 Kč/měsíc.

 

Všem žákům, učitelům, pracovníkům a přátelům školy přejeme krásné prázdniny.


Aktuálně...

 

 

 

 

 

Základní profil a charakteristika školy

ředitel školy: Mgr. Albert Hotový

Škola byla uvedena do provozu v roce 1968. Je situována do klidného prostředí malešického sídliště v Praze 10. Od roku 1993 je právním subjektem, před lety byla ustavena Školská rada.

Škola má 1. a 2. stupeň, v posledních deseti letech ji navštěvuje průměrně 500 žáků. Patří k větším školám na obvodě. Do školní družiny se každoročně přihlásí okolo 200 žáků. Součástí nabídky školy je i školní klub. Ten má za cíl nabídnout žákům 4. – 9. ročníků smysluplné trávení volného času v odpoledních hodinách. V prostorách klubu mohou žáci relaxovat, sportovat, hrát si, ale i diskutovat o různých tématech. Díky jasně stanoveným a důsledně prosazovaným pravidlům (žáci se podílejí na formulování jejich konkrétní podoby), se zde mohou cítit bezpečně a jistě. Stěžejní část sociálně-pedagogického programu školního klubu podporuje v dětech rozvoj občanské odpovědnosti.

Škola je vybavena všemi potřebnými odbornými pracovnami, tj. cvičným bytem s kuchyňkou, pro výuku pracovních činností a společenských věd, dílnou, chemickou pracovnou s laboratoří, pracovnou fyziky a přírodopisu, speciálními učebnami pro výuku jazyků, zeměpisu, máme dvě učebny informatiky a školní knihovnu. Chloubou školy je posluchárna, ve které je k dispozici 35 tabletů pro žáky a učitele. Areál dvou tělocvičen je ve spolupráci s různými organizacemi i jednotlivci přístupný také mimo vyučování, služby poskytujeme i veřejnosti, denně do 22 hodin včetně sobot a nedělí.

Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola v pohodě, škola pro život“. Nadané děti v různých oborech se mohou vzdělávat podle individuálního učebního plánu, nebo na základě úpravy vzdělávacího plánu, aby mohly lépe rozvíjet své nadání nebo již vyhraněné zájmy a splnily předepsanou školní docházku. Nabídka volitelných předmětů je široká, patří sem, konverzace v anglickém jazyce, seminář matematiky, základy rýsování, digitální grafika, digitální fotografie, praktika z fyziky, praktika z chemie, praktika z přírodopisu, ekologická výchova, seminář zeměpisu, seminář dějepisu, seminář umění a tvorby, stravování a stolování a sportovní hry. Od osmého ročníku jsou žákům nabízeny, jako druhý cizí jazyk: německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk. Škola je zapojena do projektu Sazka olympijský víceboj. V hodinách tělesné výchovy plníme disciplíny OVOV (Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů).

Škola je Centrem sportu Asociace školních sportovních klubů /AŠSK/ pro Prahu 10, komunitním centrem oblasti Malešic a Strašnic, jehož aktivity zastřešuje KC Kruh. Obě organizace realizují kroužky, do kterých se mohou děti  podle zájmu zapojit. Nabídka kroužků je každoročně obměňována, aktuální nabídka je uveřejněná na webu školy. Tradičně nabízíme kroužek dramatické výchovy (Divadlo Kašpárek), cizích jazyků, individuální logopedická péče, kroužek výuky českého jazyka pro cizince, Klub mladých diváků, ve spolupráci s HC Bohemias pozemní hokej atd. Již mnoho let spolupracuje škola s jazykovou agenturou JIPE. Škola nabízí také výuku tenisu ve spolupráci s Nadačním fondem dětského a juniorského tenisu H. Sukové.  Pořádány jsou kurzy lyžařského výcviku, zeměpisně - přírodopisné akce spojené nejen s vysokohorskou turistikou, jazykové zahraniční zájezdy, ve spolupráci s MČ Praha 10 se realizuje dotovaná škola v přírodě (Horský hotel, Černá hora, Janské Lázně). Všeobecná vzdělanost a kulturní rozhled žáků jsou rozšiřovány pravidelnými návštěvami divadel, muzeí, památek, různých kulturních institucí, účastí v řadě soutěží pořádaných nejen školou, ale i jinými subjekty. Některé akce spoluorganizují sami žáci - turnaj ve stolním tenise, brennballu, Noc s Andersenem, Vánoční a Velikonoční jarmark, Vystoupení na schodech apod.

Výuku realizuje aprobačně i věkově stabilizovaný pedagogický sbor, takže dochází k postupnému propojení zkušenosti a nových nápadů. Snažíme se zapojovat do neformální spolupráce školní samosprávu s pedagogickým sborem a vedením školy.

Pedagogové školy jsou činní i mimo školu samotnou, pracují v různých funkcích na obvodě, jako je Komise pro výchovu a vzdělávání OÚ, Obvodní rada  AŠSK, ČASPV, vydávají knihy, publikují v časopisech. Škola je i garantem obvodního kola Biologické olympiády v Praze 10.

Před lety začaly postupné rekonstrukční práce na budově školy, které se v roce 2000 rozšířily i na sportovní areál školy. Od září roku 2000 má škola nové školní hřiště s umělým povrchem.


Profil | Info | Učitelé | Třídy | Akce | Sport | Foto | Úspěchy

Z výuky | Rozvrhy | Rada | Škola | Řády