Hostýnská 2100/2, 108 00 PRAHA 10 tel.: 274770046, 274771035 fax:274772957 email:skola@hostynska.cz

Ukázky z výuky dramatické výchovy

Dramatická výchova je předmět, který rozvíjí osobnost dítěte prožitkovou a expresívní metodou. Řada dovedností, které se dramatickou výchovou v dětech kultivují, je nutná pro komunikaci a spolupráci s ostatními. Nejedná se jen o zábavné “hraní na divadlo”, ale o vybavení dětí vlastnostmi, které budou potřebovat pro budoucí šťastný život.

Na základní škole Hostýnská se věnujeme dramatické výchově třetím rokem (pí uč. Hanšpachová). Děti za dobu, co tento předmět navštěvují, dokážou přistupovat k dramatické situaci obdivuhodně tvořivě, jsou schopny si samy vymýšlet nápadité scénky a vtipné miniscénáře, navrhovat kostýmy, masky, kulisy, podílet se na režii inscenace.

Fotoukázky

Během hodin dramatické výchovy je ve třídě velice přátelská atmosféra, na dětech je zřejmé, jak je práce těší a baví. Do hodin dramatické výchovy jsou často začleňovány hry, které zlepšují přátelské vztahy a skupinovou citlivost. Mezi dětmi se vytvářejí zcela nové, neformální vztahy. Prožitková forma dramatických her plně umožňuje utváření pozitivních vztahů mezi dětmi. V dramatické výchově jde mnohem méně o “vědění” . Práce s dětmi je zaměřena především na rozvíjení jiných stránek osobnosti dítěte, než je trénink intelektu. Ve skupině mohou obstát i děti, které mají v jiných předmětech slabý prospěch, což má nemalý podíl na budování jejich zdravého sebevědomí. Hlavním cílem je rozvoj přirozenosti, citlivosti, kreativity, komunikace, porozumění sobě a druhým lidem.

Ačkoliv se v prvním plánu nejedná o pouhou přípravu dětí na divadelní představení, jsou veřejná představení pravidelnou součástí naší práce. Pokud se dětem zdaří nějaké scénky, s velkým nadšením je předvedou publiku. Ukázkové hodiny dramatické výchovy pro spolužáky, učitele a rodiče se setkaly vždy s příznivým ohlasem. Pro děti je úspěch před diváky obrovskou vzpruhou pro jejich sebevědomí a vynikající motivací pro další tvořivou uměleckou práci. Dosud jsme pro veřejnost zinscenovali volná pásma improvizovaných scének a několik dramatizací známých pohádek.

Schopností a dovedností, které dramatická výchova v dětech rozvíjí, je mnoho. Umění navazovat kontakt a komunikovat, sdělovat srozumitelně svůj názor a umět vyslechnout druhé, rozvíjet fantazii, tvořivost, představivost, utvářet přátelské vztahy ve skupině, spolupracovat v týmu, umění převzít zodpovědnost, být samostatný, jednat citlivě s druhými, dokázat tolerovat názory druhých, překonávat zábrany při vystupování před publikem, rozvíjet smysl pro jazykovou hravost a pro humor, pěstovat kulturu mluveného projevu a neverbální komunikace atd..


Profil | Info | Učitelé | Třídy | Akce | Sport | Foto | Úspěchy

Z výuky | Rozvrhy | Rada | Škola | Řády

Stránky podporují Microsoft Internet Explorer 5.0 a vyšší

Připomínky a vzkazy k www stránkám: vestak@hostynska.cz

Copyright (c) Jan Vesták 2000